Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 4907

  • Tổng 18.044.591

Những kết quả đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

       Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được ghi nhận tại khoản 1 điều 30 Hiến pháp năm 2013 “ Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Cũng là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm; hơn nữa khiếu nại, tố cáo cũng là một kênh thông tin phản ảnh khá khách quan quá trình thực thi nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phản ảnh tình hình thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức. Do đó công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo không những có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước mà còn thể hiện mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy Hiến pháp cũng được qui định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời hạn pháp luật qui định. Mặt khác theo tư tưởng Hồ Chí Minh "Đồng bào có oan ức mới khiếu nại hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm lo lắng cho quyền lợi của họ, do đó mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được củng cố tốt hơn”

Năm 2017 đã đi qua, một năm đối với Quảng Bình được đánh giá thuận lợi là cơ bản, nhưng vẫn còn những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh; nhiều đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển chưa đồng tình mức bồi thường, hổ, cũng như cách giải quyết của các cơ quan nhà nước dẫn đến tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của công dân tăng hơn năm 2016; tính chất phức tạp hơn, gay gắt hơn; khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp vẫn còn xay ra. Nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của lãnh đạo Ủy Ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, kiểm tra đặc biệt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã tích cực chủ động trong tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. năm 2017 các cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận 1.701 đơn khiếu nại, tố cáo; phản ánh, kiến nghị của công dân tăng 575 đơn, so với cùng kỳ năm 2016; trong đó: khiếu nại 464 đơn, tăng 42 đơn; tố cáo 257 đơn, giảm 13 đơn, phản ánh, kiến nghị 980 đơn, tăng 546 đơn.
Nội dung công dân khiếu nại, phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, giữa hộ gia đình với các doanh nghiệp được giao đất sản xuất kinh doanh; thực hiện chế độ chính sách đối với người có công; khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của cơ quan hành chính; quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành án dân sự…Đối với đơn tố cáo tập trung phản ảnh lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế - tài chính; tuyển dụng, điều động bố trí công chức, viên chức sai qui định; vi phạm đạo đức, phẩm chất trong thi hành công vụ; việc làm giả giấy tờ, man khai hồ sơ để hưởng chế độ, chính sách người có công;
Kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền:
Chuyển các cơ quan có thẩm quyền, trả lại đơn, hướng dẫn cho công dân, xếp lưu đơn do đơn không đủ điều kiện thụ lý như đơn nặc danh, mạo danh, sao chụp chữ ký, đơn trùng nội dung là: 1.350 đơn chiếm 79,36% trong đó (khiếu nại: 209 đơn, tố cáo: 161 đơn, phản ánh, kiến nghị 980 đơn).
Đơn thuộc thẩm quyền và đã được các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh giải quyết: 322/351 đơn, đạt tỷ lệ 91,73%, trong đó: khiếu nại 255 đơn, giảm 46 đơn (255/301 đơn), tố cáo 96 đơn, tăng 05 đơn (96/91 đơn).
Đơn khiếu nại tập trung vào các lĩnh vực: Tranh chấp đất đai, bồi thường, hổ trợ do sự cố môi trường biển chiếm 78,0%; chế độ chính sách chiếm 12,8%; lĩnh vực chính trị, xã hội chiếm 6,1%; khiếu nại khác chiếm 3,1%.
Đơn tố cáo tập trung vào những lĩnh vực: Hành chính chiếm 41,2%; vi phạm luật đất đai chiếm 26,7%; làm sai nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính 15,6%; tham ô, tham nhũng 7,2%; tố cáo khác chiếm 9,3%.
Đối tượng bị tố cáo: Lãnh đạo cơ quan cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước chiếm 11,5%; Trưởng, Phó phòng cấp huyện chiếm 19,6%; Lãnh đạo cấp xã chiếm 31,3%; cán bộ nghiệp vụ chiếm 22,8%; người lấn chiếm đất đai chiếm 12%; đối tượng khác chiếm 2,8%.
Riêng Thanh tra tỉnh, năm 2017 UBND tỉnh giao làm trưởng đoàn xác minh giải quyết: 7 đơn/8 vụ (4 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo); số đơn năm 2016 chưa giải quyết xong chuyển qua: 04 đơn/4 vụ (2 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo). Đã giải quyết và ban hành quyết định, kết luận 10/11 đơn (7 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo), đạt tỷ lệ 91%. Ngoài ra còn cử thanh tra viên tham gia nhiều đoàn xác minh của các cơ sở, nghành theo qui chế phối hợp; theo dỏi, đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành giải quyết 291/323 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 90,1%.
Hiện nay các cơ quan hành chính đã thụ lý và đang trong quá trình giải quyết 29 đơn/29 vụ (khiếu nại 21 đơn/21 vụ, tố cáo 08 đơn/08 vụ); cấp tỉnh 05 đơn khiếu nại/05 vụ; cấp huyện, thị xã, thành phố 24 đơn/24 vụ (khiếu nại 16 đơn/16 vụ, tố cáo 08 đơn/08 vụ).
Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo nhận thấy: Khiếu nại đúng chiếm 10,77%; khiếu nại sai chiếm 72,31%; khiếu nại có đúng, có sai chiếm 16,92%. Tố cáo đúng chiếm 7,50%; tố cáo sai chiếm 76,25%; tố cáo có đúng, có sai chiếm 16,25%. Đồng thời cũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 197.930.000 đồng và 61.984 m2 đất; trả lại cho công dân 1.658 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức 8 cá nhân. Vì vậy công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính các cấp trong thời gian qua đã góp phần quan trọng giử vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, đặc biệt ngày càng cũng cố niền tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Có được những kết quả đáng khích lệ trên trước hết do nhận thức được tầm quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nên năm qua Thủ trưởng các cơ quan hành chính luôn coi giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, là một trong những nội dung quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Cùng với đó là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công chức nghành thanh tra trong thực thi nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Tuy nhiên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đang còn nhiều vấn đề cần tiếp tục bàn, rút kinh nghiệm đó là: Số đơn khiếu nại, tố cáo trùng nội dung, sao chụp chử ký, khiếu nại, tố cáo sai chiếm trên 70%. Ngoài nguyên nhân do một số công dân hiểu biết về Luật khiếu nại, Luật tố cáo còn hạn chế còn không ít người khiếu nại mặc dù đã được các cơ quan nhà nước giải thích, hướng dẫn nhiều lần nhưng vẫn cố tình không hiểu, không chấp hành và cũng không loại trừ bị một số người bất mản, tiêu cưc kích động lôi kéo để gây áp lực với chính quyền; mặt khác người khiếu nại chỉ quan tâm đến lợi ích của họ mà bỏ qua qui định của pháp luật cũng như trách nhiệm công dân. Thì còn nguyên nhân từ phía các cơ quan nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc qui định thời gian giải quyết, có vụ việc còn kéo dài; một số cuộc tổ chức đối thoại trong qui trinh giải quyết khiếu nại còn mang tính thủ tục; người tổ chức đối thoại chưa thật sự lắng nghe, tìm hiểu bản chất sự việc từ phía người khiếu nại, chưa làm tốt chức năng giải thích thuyết phục dẫn đến kết thúc các cuộc đối thoại đa số đều chưa tìm được tiếng nói chung, các bên đều giử nguyên ý kiến của mình là nguyên nhân chính gây bức xúc khiến người khiếu nại tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều nơi, vượt cấp hoặc chuyển qua tố cáo người giải quyết khiếu nại.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính cần quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác Hồ nhất là về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cao cho đội ngủ cán bộ, thanh tra viên nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, đề cao trách nhiệm cá nhân về công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhanh, đúng pháp luật và gắn với nó là việc khôi phục kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời xử lý nghiêm minh đúng pháp luật những người có hành vi sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Khiếu nại, tố cáo phát sinh ở đâu cần tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, đúng chính sách, có lý, có tình, dứt điểm tại nơi đó. Đặc biệt cần làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, coi trọng và chuẩn bị chu đáo nội dung đối thoại với người khiếu nại trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo để qua đó nắm được những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải thích chế độ, chính sách cho nhân dân hiểu.
3. Mặc dù Luật tố cáo, Luật khiếu nại qui định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính phải tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhưng người được giao nhiệm vụ xác minh có vai trò quan trọng khi xem xét đánh giá chứng cứ làm cơ sở tham mưu ban hành quyết định, kết luận giải quyết đúng qui định của pháp luật. Vì vậy cán bộ thực thi nhiệm vụ phải có trình độ chuyên môn phù hợp, đạo đức trong sáng liêm chính, tinh thần trách nhiệm cao tận tụy với công việc biết lắng nghe tổng hợp thông tin từ nhiều phía, có cách nhìn khách quan toàn diện thì mới có được quyết định, kết luận thấu tình đạt lý. Nếu giải quyết vụ việc với mục đích để xong thì nhân dân càng bức xúc phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp làm tình hình càng phức tạp.
Với những thành tích đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, cùng với những kinh nghiệm hay được tích lũy sẽ là cơ sở, là động lực để chung ta vững tin bước vào mùa xuân mới với quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kinh giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân phải “Nhanh, tốt” hơn để dân tin, dân phục.

TXC
 

Các tin khác