Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 4995

  • Tổng 18.044.679

Một số giải pháp nâng hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

           Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong những năm qua, công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở tỉnh ta được các cấp uỷ đảng, chính quyền cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngày càng được nâng lên. 

         Kết quả đạt được về công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua cho thấy, tỉnh ta đã tổ chức triển khai khá đồng bộ các chủ trương, giải pháp, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành trung ương trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Bên cạnh đó, đã tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; nhiều vụ việc đông người, bức xúc đã được tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật; trên địa bàn tỉnh không có những vụ việc bức xúc, tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra điểm nóng; hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp ... tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
         Tuy nhiên, qua theo dõi nhận thấy, công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm; chưa thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, phân loại cụ thể các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của một số công dân chưa cao; đơn thư gửi đến nhiều cơ quan không có thẩm quyền giải quyết gây áp lực với cơ quan Nhà nước, cố tình không chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành...
         Để đổi mới, nâng cao công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong những năm tiếp theo, nhất là thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
         Tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhất là việc nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại với công dân; nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế việc ủy quyền tiếp công dân cho cấp dưới, bộ phận tham mưu.
          Thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; thường xuyên rà soát và tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.
          Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo khiếu nại, tố cáo.
          Tăng cường công tác hòa giải cơ sở đồng thời nâng cao chất lượng của các tổ hòa giải để giải quyết kịp thời đúng quy định của pháp luật đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế đơn khiếu nại vượt cấp. Đồng thời tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; định kỳ tổ chức hội nghị đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh để biểu dương khen thưởng và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân và các biện pháp tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.
 

Đoàn Anh Tuấn

Các tin khác