Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2238

  • Tổng 18.103.179

Kết quả hoạt động Ngành thanh tra Quảng Bình tháng 11 năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Tháng 11 năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã tập trung thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả đạt được như¬¬ sau: 

         A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021
         I. CÔNG TÁC THANH TRA
        Toàn ngành thực hiện 52 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh covid-19; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra công tác quản lý tài chính và huy động tài trợ, thu, chi các khoản thu khác tại các trường học; thanh tra ngân sách và công tác chi trả một số chế độ, chính sách; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đường bộ, đường thủy nội địa; kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường bộ; giám sát kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái pháp luật, phá rừng trái pháp luật, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tàng trữ, chế biến lâm sản trái pháp luật; rà soát thông tin sai sự thật trên báo chí và thông tin xấu độc trên mạng xã hội, chấn chỉnh một số tài khoản facebook đăng tải thông tin chưa đúng quy định.... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 1.439.366.767 đồng, kiến nghị thu hồi 622.696.767 đồng, xử lý tài sản vi phạm 165.600.000 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 247.400.000 đồng, kiến nghị khác 403.670.000 đồng.
         II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
        Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định.
         Toàn tỉnh đã tiếp 81 lượt công dân (Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 14 lượt công dân), tiếp nhận và xử lý 120 đơn, trong đó 13 đơn khiếu nại, 17 đơn tố cáo, 90 đơn kiến nghị, phản ánh.
Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại công tác giải phóng mặt bằng xây dựng đường dây 500KV; tố cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định; tố cáo liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tố cáo sai phạm trong việc xét bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển; kiến nghị về việc phân chia đất đai; kiến nghị về xử lý phương tiện vi phạm chở hàng quá vượt quá tải trọng cho phép; kiến nghị việc xem xét lại việc đình chỉ chế độ Thanh niên xung phong của một số cá nhân; kiến nghị việc cụm công nghiệp làm ô nhiễm môi trường, gây ồn ào cho khu dân cư... kiến nghị, phản ánh về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo của công dân, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.....
Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trư¬¬ởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.
        III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
       - Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 29/01/2019 của Tỉnh uỷ Quảng Bình về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020; Chương trình số 08-CT/TU ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 2395/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về công tác PCTN năm 2021 của tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 15/7/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
        - Tiếp tục đôn đốc các Sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Hoàng Đức Chính

Các tin khác