Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 4924

  • Tổng 18.044.608

Một số kết quả thực hiện công tác quý I năm 2024 của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Trong quý I năm 2024, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo về công tác và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành đạt được những kết quả tích cực. Kết quả cụ thể như sau:

         Công tác thanh tra: Toàn ngành thanh tra đã triển khai thực hiện 71 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó gồm: 15 cuộc thanh tra hành chính, 56 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 8.413.751.597 đồng, kiến nghị thu hồi 7.681.821.191 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 718.972.406 đồng, kiến nghị khác 12.958.000 đồng, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ (Đoàn kiểm tra vật tư nông nghiệp của Sở phát hiện việc cung cấp giống lạc của Công ty TNHH MTV Linh Linh Nguyễn cho Họp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Trường Sơn để bán cho bà con nông dân xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh có dấu hiệu giả lạc giống L14, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật).
         Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 242 lượt công dân, trong đó có 05 lượt đoàn đông người, nhận 338 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Qua phân loại, đã xử lý chuyển đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật. Thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp có 25 vụ khiếu nại và 02 vụ tố cáo (05 vụ kỳ trước chuyển sang, 22 vụ mới phát sinh); đến nay đã giải quyết 06 vụ khiếu nại (đạt tỷ lệ 24,0%). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 tổ chức, 03 cá nhân.
        Công tác phòng, chống tham nhũng: Thanh tra tỉnh và Thanh tra các ngành, địa phương đã tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chỉ đạo tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và Nhân dân. Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thanh tra tỉnh đã ban hành các Kết luận xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
        Công tác xây dựng lực lượng: Toàn ngành Thanh tra đã Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh đã cử các cán bộ, công chức tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính do Trường cán bộ Thanh tra tổ chức; cho ý kiến đối với nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ thuộc diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý./.

Hoàng Đức Chính

Các tin khác