Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 37

  • Tổng 16.488.797

Những hành vi không được thực hiện trong giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 Chính phủ về về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quy định rõ những hành vi không được làm trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bao gồm:

  1. Đối với cán bộ, công chức tại trụ sở Bộ phận Một cửa và tại cơ quan chuyên môn, không được thực hiện các hành vi sau:
- Cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC;
- Cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật;
- Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử; thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện TTHC;
- Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi;
- Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết TTHC hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật;
- Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết TTHC;
- Ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở;
- Các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thực hiện công vụ.
2. Đối với công dân có yêu cầu giải quyết TTHC không được thực hiện các hành vi sau:
- Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết TTHC;
- Cản trở việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân;
- Dùng các thủ đoạn khác để lừa dối, hối lộ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC;
- Vu khống, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, mạo danh người khác để tố cáo sai sự thật, không có căn cứ, không có chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC;
- Xúc phạm danh dự của cơ quan có thẩm quyền; dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC;
- Nhận xét, đánh giá thiếu khách quan, không công bằng, không trung thực, không đúng pháp luật, không đúng thực tế với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC;
- Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.
3. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện TTHC không được thực hiện các hành vi sau:
- Cản trở quá trình giải quyết TTHC;
- Lừa dối cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, người thuê, người ủy quyền thực hiện TTHC;
- Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.
Nghị định cũng quy định các nguyên tắc là lấy sự hài lòng của người dân là thước đo và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC. Việc giải quyết TTHC phải kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.
Việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa không được làm phát sinh chi phí cho người dân ngoài quy định của pháp luật./.

Các tin khác