Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 332

  • Tổng 17.924.964

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Sáng ngày 28/11/2023, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu địa phương.

          Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có đồng chí Hồ An Phong Phó, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và công chức theo dõi thực hiện công tác dân chủ của đơn vị.
          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên của Bộ Nội vụ báo cáo nội dung cơ bản của  Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022; Nghị  định  số  59/2023/NĐ-CP ngày  14/8/2023 của Chính phủ quy định  chi  tiết  một  số  điều  của  Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; nghe Báo cáo viên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Nghị  định  số  61/2023/NĐ-CP ngày  16/8/2023  của  Chính  phủ  quy  định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
          Luật Dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Luật bao gồm 6 chương và 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
           Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở,  nhằm bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tôn trọng ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Lan Anh

Các tin khác