Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 4980

  • Tổng 18.044.664

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

       Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, 6 tháng đầu năm 2019, cơ quan Thanh tra tỉnh đã thực hiện 10 cuộc thanh tra, kiểm tra, nội dung chủ yếu tập trung vào thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng... Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 1.277.024.000 đồng, kiến nghị thu hồi 1.230.399.000 đồng, kiến nghị khác số tiền 46.625.000 đồng, đã thu hồi 287.541.000 đồng, đạt tỷ lệ 23,4%.

      Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được toàn ngành tích cực tham mưu đạt nhiều kết quả. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp 10 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận và xử lý 62 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, so với cùng kỳ giảm 33 đơn (62/95). Trong đó, khiếu nại: 11 đơn; tố cáo: 33 đơn; phản ánh, kiến nghị: 18 đơn. Trong 6 tháng đầu năm UBND tỉnh giao chủ trì giải quyết 04 đơn khiếu nại; số đơn trong năm 2018 chưa giải quyết chuyển qua: 05 đơn (4 khiếu nại, 1 tố cáo). Đã giải quyết 4/9 đơn, đạt tỷ lệ 44,4%. Hiện tại, còn 05 đơn khiếu nại (02 đơn đã kết thúc việc xác minh, 03 đơn đang trong quá trình giải quyết).
     Công tác phòng chống tham nhũng: Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 19/12/2018 về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 của tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; báo cáo triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ; báo cáo số 81/BC-UBND ngày 26/4/2019 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; báo cáo số 82/BC-UBND ngày 26/4/2019 về kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018; Kế hoạch 1021/KH-UBND ngày 25/6/2019 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 15/7/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; báo cáo 6 tháng công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh.
     Bên cạnh hoạt động chuyên môn, các tổ chức Thanh tra thường xuyên quan tâm công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy; quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Văn bản số 231/TTr-PCTN ngày 13/6/2019 của Thanh tra tỉnh về giảm chi phí không chính thức đối với doanh nghiệp và tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
     Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra tỉnh đang tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch; tập trung rà soát, tham mưu Tổ chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra đem lại kết quả cao trên tất cả các mặt nhằm góp phần giữ vững trật tự, ổn định tình hình trên địa bàn toàn tỉnh./.

TRƯỜNG GIANG