Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 4977

  • Tổng 18.044.661

TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT 48-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 
    Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với xã hội và đời sống nhân dân, cấp ủy và Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tổ chức quán triệt Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 trong cán bộ, công chức, viên chức người lao động cơ quan; chỉ đạo các phòng chuyên môn, tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết. Kết quả, 100% cán bộ, đảng viên và người lao động Thanh tra tỉnh đã được quán triệt và học tập Nghị quyết.

 

      Sau khi quán triệt, Đảng ủy và cơ quan Thanh tra tỉnh đã xây dựng chương trình hành động triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết; chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực nghiên cứu hệ thống văn bản pháp luật; rà soát, phát hiện những điểm bất cập, những vẫn đề không còn phù hợp với thực tế báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu.
    Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thanh tra tỉnh đã tham gia bổ sung góp ý kiến các văn bản dự thảo của UBND tỉnh trình HĐND ban hành trên 20 văn bản quy phạm pháp luật về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Thanh tra.
    Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trên 80 văn bản chỉ đạo và quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo và kết luận Thanh tra…
    Ngoài ra, còn tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo Luật nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam như: Hiến pháp, Luật Khiếu nại; Luật tố cáo; Luật phòng chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân; Luật đất đai sửa đổi; Luật thanh tra…
    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh còn tham gia rà soát, đề nghị bổ sung sửa đổi một số nội dung còn bất cập trong các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương.
    Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thi hành pháp luật là việc làm thường xuyên của Thanh tra tỉnh. Thông qua các cuộc Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, các Luật và văn bản hướng dẫn thi hành được cán bộ Thanh tra nghiên cứu, vận dụng thực hiện trong giải quyết các vụ việc. Khi có Luật mới ban hành, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật thông qua các hội nghị, cuộc họp cơ quan cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động tìm hiểu, nghiên cứu kỹ để áp dụng trong thực tiễn công việc và thực hiện trong cuộc sống.
    Các quyết định xử lý sai phạm trong việc thanh tra, kiểm tra được Lãnh đạo và cán bộ Thanh tra họp, bàn, thảo luận kỹ nhằm đưa ra kết luận chính xác, đúng luật.
    Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối Nội chính được tiến hành thường xuyên thông qua trao đổi nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền Thanh tra tỉnh.          Phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát và đề nghị thẩm định nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành.
    Thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Bình, Thanh tra tỉnh đã tích cực bồi dưỡng, đào tạo cán bộ ngành đạt chuẩn về trình độ, có năng lực, phẩm chất tốt để thưc hiện nhiệm vụ. Năm 2005 Thanh tra tỉnh có 23 người, trong đó 18 người có trình độ đại học, đến nay có 36 người trong đó có 33 người có trình độ đại học và trên đại học. Công tác đào tạo, nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ được Thanh tra tỉnh tiến hành thường xuyên. Trong 15 năm đã cử 3 cán bộ thi ngạch Thanh tra viên cao cấp; 22 đồng chí dự thi nâng ngạch thanh tra viên chính; 16 đồng chí tham gia học Cao cấp lý luận chính trị. Ngoài ra, còn cử nhiều lượt cán bộ Thanh tra tỉnh và toàn ngành tham gia nhiều lớp bồi dưỡng khác về quản lí nhà nước và nghiệp vụ thanh tra viên; nghiệp vụ tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng... Năm 2005, Thanh tra tỉnh có 8 Thanh tra viên, 4 Thanh tra viên chính, đến nay đã tăng lên 13 đồng chí thanh tra viên, 14 đồng chí thanh tra viên chính. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh có 05 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và Chi hội Luật gia gồm 25 hội viên. Cán bộ Thanh tra đều được đào tạo cơ bản và am hiểu pháp luật, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, vì vậy đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
     Sau 15 năm triển khai thực hiện nghị quyết, các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật tại Thanh tra tỉnh được tiến hành thường xuyên và đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung vào những lĩnh vực có nhiều bức xúc, được dư luận quan tâm. Qua đó đã phát hiện, khắc phục được nhiều điểm còn bất cập trong các văn bản pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật ở cơ sở.

THU THỦY