Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2258

  • Tổng 18.103.199

Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019  của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công sở, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 02/3/2023 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị.

        Mục đích nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
       Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
      Yêu cầu việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công sở, Công văn số 276/UBND-TH ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hoá công sở và Kế hoạch 284/KH-UBND ngày 02/3/2023 phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
     Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.
      Kế hoạch đã nêu rõ 5 nội dung chính cần triển khai thực hiện, giao trách  nhiệm cụ thể cho các sở, ngành có liên quan và yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức quán triệt trong toàn ngành, địa phương mình quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ,  Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công sở, Công văn số 276/UBND-TH ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình; báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh tổng hợp).
      Nội dung chi tiết của Kế hoạch theo link đính kèm dưới đây (Đính kèm link)

/documents/45568/0/284KH-UB%2802.03.2023_11h06p24%29_signed.pdf/6f67d215-a491-29c7-6b6c-ea722ecedff6?t=1678094070812

Mai Trang
 

Các tin khác