Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1903

  • Tổng 18.102.845

Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của tỉnh Quảng Bình.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 02/3/2023 đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của tỉnh Quảng Bình.

         Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng nhằm mục đích tiếp tục triển khai đánh giá đúng những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và kết quả triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác PCTN trong năm 2022, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh về công tác PCTN. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những nội dung còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.
         Yêu cầu việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra tỉnh, Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã và các Sở, ngành có liên quan.
        Phạm vi đánh giá công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh bao gồm: Hoạt động quản lý nhà nước của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND  huyện, thành phố, thị xã về PCTN; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện các hành vi tham nhũng, xử lý các hành vi tham nhũng với các nội dung:
          Quản lý nhà nước về công tác PCTN.
          Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
          Phát hiện các hành vi tham nhũng.
          Xử lý các hành vi tham nhũng.
          Nội dung chi tiết của Kế hoạch theo link đính kèm dưới đây (Đính kèm link)

/documents/45568/0/285KH-UB%2802.03.2023_11h09p31%29_signed.pdf/568b2655-4485-9359-52cf-489291dbbd7d?t=1678093811480

Mai Trang

Các tin khác