Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1981

  • Tổng 18.102.923

Thanh tra tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-TTr ngày 28/02/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Bình. Kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu và các nội dung cụ thể cần triển khai thực hiện của công tác phòng, chống tham nhũng. 

         Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả pháp luật về PCTN, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy nhằm phòng ngừa, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh.
          Triển khai đồng bộ các biện pháp PCTN; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN.
         Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn cao; xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ được giao.
           Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu: 
           Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài; là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, cơ quan, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể trong công tác PCTN; triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác PCTN. Gắn PCTN với xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.
         Cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình công tác; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.
         Để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan Thanh tra tỉnh có hiệu quả, Kế hoạch đã nêu rõ các nội dung cần triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh. 

Nội dung chi tiết của Kế hoạch theo link đính kèm dưới đây (Đính kèm link)
/documents/45568/0/Ke-hoach-PCTN-cua-Thanh-tra-tinh-nam-2023%2828.02.2023_14h57p46%29_signed.pdf/90a6b8bd-5aa3-513e-a9dc-0fcc6a865387?t=1677721519180

Các tin khác