Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 9103

  • Tổng 16.488.656

Thanh tra tỉnh nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Thanh tra tỉnh chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thông suốt, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành nhằm tạo những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.

         Để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công vụ. Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 và triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm đảo bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2022.
         Nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những chỉ số thành phần trong cải cách hành chính thực hiện chưa tốt, đề ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.
         Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp xử lý trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, đảm bảo yêu cầu thanh tra, kiểm tra không quá 1 lần/năm.
        Để góp phần hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, hướng tới chính quyền điện tử, Thanh tra tỉnh đẩy mạnh sử dụng phần mềm công tác thanh tra, tuyên truyền đến các sở, ngành, địa phương thực hiện phần mềm thanh tra. Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong ngành thanh tra.
         Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh luôn coi trọng công tác kiểm tra nhằm tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính. Các nội dung kế hoạch cơ bản được tổ chức thực hiện đồng bộ, góp phần đưa hoạt động cải cách hành chính đi vào chiều sâu, gắn với hoạt động chuyên môn trên các lĩnh vực như thanh tra, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; tiếp nhận và xử lý đơn thư bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
          Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện công việc của các phòng nghiệp vụ, các đoàn thanh tra, tổ công tác, để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian quy định. Theo kế hoạch Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại các phòng nghiệp vụ vào Quý IV năm 2022.
          Để góp phần hoàn thành kế hoạch của toàn ngành thanh tra, Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các tổ chức thanh tra chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo, đúng pháp luật phù hợp với thực tế, đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra, kiểm tra từ khâu chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra cho đến lúc kết thúc thanh tra.
         Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, đã bố trí sắp xếp cán bộ, công chức bảo đảm cơ cấu vị trí việc làm theo quy định, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức ngành thanh tra.

Lan Anh

Các tin khác