Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2612

  • Tổng 18.103.553

Thanh tra tỉnh Quảng Bình tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2024 của tỉnh Quảng Bình.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2724/KH-UBND ngày 29/12/2023 thực hiện Chỉ thị với nội dung như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của từng cán bộ, công chức, viên chức và của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu, thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình.
II. NỘI DUNG
1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, Công điện số 724/CĐ-TTg gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên những nhiệm vụ sau:
- Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu; tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý được giao; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
- Chấn chỉnh công tác quản lý; thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, nghiêm cấm tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.
- Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi tham nhũng; những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng; đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình quản lý; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức đúng quy định.
- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tiếp công dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để phòng ngừa tham nhũng.
2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý
- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát, rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp.
- Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết dứt điểm; đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có); công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức.
- Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...).
3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của đơn vị, địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc phát huy vai trò giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, các cơ quan báo chí tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, không môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt; việc thông tin cần đảm bảo đúng bản chất, sự thật, không suy diễn, chủ quan, đưa thông tin một chiều, sai lệch.
4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm
- Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tránh tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ.
- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng cơ chế hữu hiệu về bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng. Đề xuất hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đơn vị, tổ chức, cá nhân chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng; tiến hành xử lý hành chính kịp thời, đồng thời đề xuất xử lý hình sự đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.
- Nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với hoạt động thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức quán triệt trong toàn ngành, địa phương mình quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình;
- Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý và định kỳ rà soát các thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, khó thực hiện;
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng hoặc đột xuất khi có yêu cầu gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tham mưu tổng hợp.
2. Sở Tư pháp
Thực hiện việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, công chức, viên chức nội dung Chỉ thị với các hình thức phù hợp, trong đó có việc bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền pháp luật.
3. Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình và các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng.
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-TTg; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời thông tin công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm và tôn vinh những điển hình tốt.
5. Thanh tra tỉnh
Chủ trì, hàng năm phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị để khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất theo quy định.
Kế hoạch đã được gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện. 

Mai Trang

Các tin khác