Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 9185

  • Tổng 16.488.738

Thanh tra tỉnh Quảng Bình tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của tỉnh.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14; Nghị định số 130/2019/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Văn bản số 2220/TTCP-C.IV ngày 15/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 02/02/2023 về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của tỉnh. 

Kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của việc xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2023. Theo đó, xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2019/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.
UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch xác minh cụ thể, tiến hành lựa chọn các đơn vị, địa phương được xác minh; Quyết định thành lập Tổ xác minh để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xác minh đảm bảo theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2019/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác triển khai thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Mai Trang


Đính kèm Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh

/documents/45568/0/120KH%2802.02.2023_11h01p00%29_signed.pdf/9cbfb665-9f61-f2ba-648c-3ab2a289c922?t=1675759674690
 

Các tin khác