Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2155

  • Tổng 18.103.096

Tình hình triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020, thay thế Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và được áp dụng cho việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu từ năm 2020 theo hướng dẫn tại Văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ.

          Từ khi Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản của đơn vị mình nhằm mục đích để cho những người có nghĩa vụ kê khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.
          Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 79/TTr-PCTN ngày 01/3/2021 gửi Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Giám đốc các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh quản lý hướng dẫn kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Ngày 04/5/2021, Thanh tra tỉnh có Công văn số 201/TTr-PCTN hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.
          Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập:
         Toàn tỉnh có 69/69 cơ quan, tổ chức, đơn vị đầu mối đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập với 8.605 người phải kê khai lần đầu; đã kê khai 8.600 người chiếm 99,94% (còn 5 người chưa kê khai do ốm đau dài ngày và đi học tập trung dài hạn). Theo đó, 100% các bản kê khai tài sản, thu nhập đã được công khai, trong đó: công khai theo hình thức niêm yết 3.444 bản chiếm 40,05%, công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp 5.156 bản chiếm 59,95%.
        Qua theo dõi việc kê khai tài sản, thu nhập nhận thấy: Việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập được UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời; các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên là đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo trung thực, khách quan, giúp cho tổ chức kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân để thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng.
        Tuy nhiên, do công tác kê khai tài lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ nhưng việc tập huấn cho cán bộ cơ sở về kê khai tài sản, thu nhập theo quy định mới triển khai chậm nên các cơ quan, đơn vị, địa phương còn gặp rất nhiều vướng mắc, lúng túng; nhất là việc xác định đối tượng thuộc diện kê khai, một số nội dung trong bản kê khai…
         Một số cơ quan, đơn vị chưa quán triệt tốt việc thực hiện các văn bản quy định về việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định mới tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ dẫn đến một số cán bộ, công chức kê khai theo mẫu cũ, thời gian kê khai còn chậm so với quy định, nội dung kê khai chưa đầy đủ theo yêu cầu. Một số đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập trên thực tế được sử dụng, khai thác tài sản nhưng chưa được xác lập quyền sở hữu theo quy định (tài sản chưa sang tên, mang tên bố mẹ, người thân…) nên còn lúng túng trong việc kê khai.
          Việc bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập còn gặp lúng túng do một số cơ quan, đơn vị chưa xác định được cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; việc tổng hợp, báo cáo của một số đơn vị còn chậm làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp chung của toàn tỉnh.
         Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trong thời gian tới, xin đề xuất một số giải pháp như sau:
        Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nói chung, việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập nói riêng.
Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Mai Trang

Các tin khác