Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 9095

  • Tổng 16.488.648

Kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, số người kê khai giảm đáng kể so với năm trước.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Kê khai tài sản, thu nhập là một trong những biện pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm phòng ngừa tham nhũng. Năm 2018, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007, năm 2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2018 theo quy định.

1. Kết quả thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018:
Năm 2018, toàn tỉnh có 66 đơn vị đầu mối phải kê khai TSTN, với 8.235 người phải kê khai, giảm 95 người so với năm trước do nghỉ hưu, chuyển công tác và giảm số lượng cấp phó ở một số cơ quan, đơn vị; đã kê khai 8.234 người (đạt 99,99%), còn 01 người chưa kê khai do ốm đau dài ngày.
Số lượng bản kê khai TSTN lưu giữ tại cơ quan, tổ chức: 5.693 bản;
Số lượng bản kê khai do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: 322 bản;
Số người kê khai do tổ chức cấp trên quản lý: 2.219 bản.
Sau khi kê khai, 100% các cơ quan, địa phương, đơn vị đã thực hiện công khai bản kê khai TSTN của đơn vị mình, trong đó: công khai bằng hình thức niêm yết: 4.479 bản, chiếm tỷ lệ 54,4%; ông khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp: 3.755 bản, chiếm tỷ lệ 45.6%. Sau khi công khai bản kê khai tài sản thu nhập không có thông tin phản ánh cán bộ, công chức, viên chức kê khai tài sản thu nhập không trung thực.
Hiện nay, các đơn vị kết thúc công khai bản kê khai TSTN, chưa có thông tin nào phản ánh về kết quả kê khai tài sản thu nhập của các đối tượng phải kê khai không trung thực. Do đó, việc giải trình, xác minh tài sản, thu nhập của các đối tượng phải kê khai không thực hiện.
2. Thuận lợi, khó khăn
2.1. Thuận lợi:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, đồng thời kiên quyết trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập.
2.2. Khó khăn, vướng mắc:
Việc triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của một số cơ quan, đơn vị, địa phương không đảm bảo đúng nội dung biểu mẫu quy định do chưa cập nhật văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; một số đơn vị chậm báo cáo làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp báo cáo kết quả chung toàn tỉnh.
3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trong thời gian tới:
- Tập trung chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nói chung, việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập nói riêng. Thường xuyên tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018;
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập, Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật;
- Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch, khi bổ nhiệm, khi có phản ánh việc kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng kê khai không trung thực; xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với người vi phạm.


Mai Trang 

Các tin khác